|
Cinque Terre

Avizu Fakuldade


Periodu Inskrisaun ba Materia, Orientasaun FPE no mos Inisiu Aula ba Semester Par 2018


Bazeia ba kalendáriu Akadémika UNTL 2018, inísiu aula ba semester Par 2018 tuir lolos komesa ona iha 9 Jullu, maibé tamba her-rejistrasaun ne’ebe sei loke hela to’o 27 Jullu 2018, maka husu ba Departamenu ida-idak iha FECT atu bele finaliza ona oráriu ba aprendisazen semester Pár nia hodi bele hatama ba Sistema Informasaun Akademika (SIA-FECT) antes 18 Jullu 2018. Estudantes sira sei komesa halo inskrisaun ba materia / disciplina iha Sistema online, orientasaun ba FPE, no komesa aula normal iha data mak hanesan tuir mai :

Inskrisaun materia no orientasaun FPE : 18 Jullu 2018 to’o 03 Augustu 2018

Aula preparatoria semester Pár 2018 : 30 Jullu 2018 to’o 03 Augustu 2018

Inísiu aula normal semester Pár 2018 : 06 Augustu 2018

Sistema Inskrisaun Online ba disciplina sei taka iha 03 Augustu 2018, oras 17:00 OTL. Ba estudante sira ne’ebe mak la halo inskrisaun ba disciplina ruma liu husi Sistema SIA, sei la iha direitu atu tuir aula ba disciplina refere.

Obrigadu barak bai ta bo’ot sira nia atensaun no kolaborasaun.

 

Hera, 17 Jullu 2018

 

Dr. Junior Raimundo da Cruz

Vice Dekanu Assuntu Akadémika FECT-UNTL

 

 

Mapa Local FECTPagina Facebook


Visitores


Flag Counter

Ba Leten