|
Cinque Terre

Aprejentasaun Relatoriu husi AAF-FECT sesante ba Estrutra FECT no AAF Eleitu.

Segunda Feira (19/11/2018)- Assosiasaun Akademika Estudantil Fakuldade Enjenhraia (AAE-FECT) hanesan assosiasaun ida ne’ebe reprezenta estudante sira tomak iha Fakuldade Enjeñaria,Siensia no Teknolojia hodi hatoo estudante sira nia aspirasaun (hanoin no hakarak) ba Dirijente UNTL, Instituisaun Governu no ba NGO sira. Assosiasaun Akademika Estudantil Fakuldade Enjenhraia (AAE-FECT) hetan konfiansa husi estudante sira, liu husi eleisaun ba Prejidente AAE-FECT ne’ebe hala’o tinan rua dala ida. Estrutura AAE-FECT periodu 2016-2018 eleitu iha loron 25  fulan Maiu 2016 iha Kampus FECT Hera-Dili-Timor Leste. No mandatu assosiasaun nian ba periodu 2016-2018 remata ona tamba ne’e husi parte refere iha obrigasaun moral, hakarak hato’o relatoriu ba aktividade balun ne’ebe assosiasaun halo ona husi simu mandatu too mandatu remata.

Iha biban ida ne’e hetan prejensa husi Vice Dekanu Assuntu Estudantil  Eng. João Bosco R. F. Cabral, Estrutura Assosiasaun Estudantil sesante no Eleitu, Xefi Nukleo Estudante Kada Departementu no mos vocal point husi departamentu ida-idak.

Iha sorumutu ne’e Vice Dekanu Assuntu Estudantil  Eng. João Bosco R. F. Cabral hateten katak :”ohin loron ne’e ita mai iha ne’e atu rona relatoriu ba aktividade sira husi estrutura sesante tan nee buat ne’ebe hau hakarak dehan ohin ne’e laos momentu para atu julga estrutura ne’e diak ka ladiak maibe ohin ne’e atu fahe informasaun husi estrutura sesante tamba iha  aprejentasuan ne’e sei fo sai saida deit mak halo ona ona seidauk halo ho nune’e bele sai referencia ba estrutura foun sira.” Vice dekanu mos hatoo parabens no hodi FECT nia naran fo agradese ba estrutura tuan sira ba kooperasaun, dedikasaun no servisu iha sira nia mandatu durante tinan rua.

Reprejentante husi estrutura sesante Prejidenti Fiskal João Paulo hateten:”nuudar estrutura actual em primeiru hakarak hato’o agradese be Dekanu no estrutura ne’ebe nafatin kolabora, suporta no fo hanoin ami ba aktividade ne’ebe ami hala’o durante ne’e , hodi mos asosiasaun sesante nia naran hakarak hatoo deskulpa, dala barak mak ami halo failansu no mos sala iha aktividade hotu durante ne’e no ikus liu mak hakarak hato’o mensajen ba esturtura eleitu atu nafatin fiar malu, no importante maka tenki iha  kolaborasaun , informasaun no komunikasaun , tenki iha mos espiritu voluntarismu nian no lidera hodi halibur hamutuk”.

Relatoriu ne’ebe apejenta husi assosiasaun sesante kompostu husi aktividade iha tinan 2016-2018, progressu ne’ebe konsege halo iha tinan 2016-2018, servisu ne’ebe AAF-FECT la konsege atinji no mos aprejenta kona ba patrimoniu AAE FECT  ne'ebe mak agora eziste hela iha fatin servisu AAF nian.

Husi parte Fakuldade mos hato’o apresiasaun ba AAF-FECT sesante ho entrega Sertifikadu apresiasaun ba Estrutura sesante ba sira nia dedikasaun tomak no espiritu voluntarismu ne’ebe durante tinan rua servisu hamutuk ho Fakuldade Enjeñaria. Molok remata aprejentasaun relatoriu ne’e sei asina mos akta husi estrutura sesante, estrutura eleitu no mos VD Assunto Estudantil.

Mapa Local FECTPagina Facebook


Visitores


Flag Counter

Ba Leten