|
Cinque Terre

1º Kongressu Assosiasaun Alumni Departamentu Engeñaria Informatika (AA-DEI)

Segunda  Feira  (16/09/2019)- Departamentu Engeñaria Informatika FEST-UNTL  hakerek istoria foun ba departamentu kona ba kria Asosiasaun Alumni Engeñaria Informatika (AA-DEI) (14/09) ne’ebe ho objektivu oinsa atu kria relasaun entre departamentu ho alumni,  atu hatene alumni sira nia servisu fatin no  mos bele apoiu departamentu ba avalisaun kurikulum karik iha servisu fatin ne’ebe alumni sira servisu ba presija buat ruma ne’ebe foun ho nune’e  departamentu presija tebes feedback husi alumni sira, alem de ne’e  estabele asosiasaun alumni hanesan ezijensia obrigatoriu husi JICA Projetu CadaFEST  faze darua nian  no hanesan mos kriteria ida husi Agencia Nasional para Avaliação Acreditação Academica (ANAAA) ne’ebe sei mai halo avaliasaun  iha departamentu Enjenaria Informatika (DEI) iha tinan hira mai.

Iha kongresu ne’e partisipa husi Vice Dekanu Asuntu Estudantil Eng. João Bosco Ribeiro, Dosenti DEI, Alumni DEI husi ano 2008-2019, no mos estudante ativu sira. Iha abertura ba kongresu ne’e Vice Dekanu Eng. João hateten :”Agradese ba DEI ne’ebe iha hanoin diak hodi bele realiza asosiasaun ba alumni tamba  alumni hanesan mos parte importante ida ba dezenvolvimentu departamentu to’o fakuldade, ho ida ne’e husu ba alumni sira atu nafatin kolabora ho departamentu hodi bele servi ba iha sosieadade no nasaun ida ne’e”.

Hafoin de abertura komesa ho diskute kona ba regimentu ne’ebe iha,  hafoin ne’e bele  deskute fali kona  estatutu ba asosiasaun alumni nian. Diskusaun ne’ebe hala’o ba regimentu no estatutu hetan partisipasaun maksimu husi alumni sira ne’ebe partisipa no mos observador husi dosenti DEI rasik . remata diskusaun refere tama iha parte forma pakote ba kandidatu eleisaun  Prezidente  Asosiasaun Alumni DEI, no eziste pakote rua kandidatu  pakote A Sr. Marcos Gusmão Martins (angkatan 2013) no pakote B Sr. Zito de Sousa (angkatan 2008). Ho eleisaun ne’ebe demokratiku , husi pakote A Sr. Marcos Gusmão Martins mak eleitu ba Prezidenti Assosiasaun Alumni DEI. Iha momentu refere simu kedas tomada de posse ba prejidenti eleitu ho nia estrutura.

Iha enseramentu ba kongresu ne’e vice director DEI Eng. José Pinto hateten “ atu bele halibur alumni sira ne’e la fasil tamba sai ona  alumni entaun sira iha sira nia aktividade no preukupasaun rasik   maibe ho harii asosiasaun ba alumni ne’e bele sai mahon ida ba alumni hotu husi DEI atu bele kolabora nafatin ho departamentu, agradese tamba ohin loron bele realiza Asosiasaun Alumni DEI ne’ebe husi  esforsu  makaas husi  alumni rasik no hetan ajuda husi Nukleo Estudante DEI no Dosenti  sira hodi hala’o kongresu ne’e,  departamentu nafatin suporta no sei kolabora atu bele hamoris asosiasaun ne’e ba futuru mai ”.

 

Mapa Local FECTPagina Facebook


Ba Leten