|
Cinque Terre

Reuniaun Regular Chefia FECT Planu Kapasitasaun no Estimasaun Dosentes

Terca–feira (06/09/2016,) Fakuldade Engenharia hala’o reuniaun regular ne’ebe maka hala’o kada Tersa feira iha hera nebe’e chefia husi Dekano FECT no hetan partisipasaun husi vice Dekano, Director Departamentos no mos Staff Administrasaun. Agenda ba enkontru ida ne’e maka koalia kona ba : informasaun husi Dekano, Notulen Reniaun Passado e koalia mos kona ba Plano kapasitasaun no Estimasaun Dosentes.

Bazeia ba agenda iha leten Dekano koalia kona ba orsamento hari uma foun, iha biban ida nemos  Dekano sei hala’o reuniaun fali ho JICA.

Assuntu kona ba plano kapasitasaun dosentes no estimasaun dosentes nian maka Dekano mensiona ba Director Departamentos hotu tenki halao Mapamentos, se karik dosentes nebe’e mak lahala’o mapamentos maka sei koa salario subsidi nian. Alem de ne’e mos  Dekano koalia kona ba dosente nebe’e mak iha problema hanesan Sr. Duarte kona ba nia vensimentu nebe’e mak sei koa tamba la priense lista prejensa. Iha parte seluk  kona ba orsamento transferencia nian nebe’e mak la tau iha FECT, ba Dias de Natalis tamba loron ne’e sei realize iha UNTL (Kampos Central), e koalia mos kona ba viagem ba Institut Tecnology Bandung (ITB) kona ba assina Memorandum of Understanding entre ITB ho UNTL, no  informasaun iha loron Sabado (10/09/2016) nian katak sei hala’o ritual ba be’e nian iha FECT.

Kona ba assuntu seluk husi agenda maka Vice Dekano Assuntu Akademiku Sr. Paulo da Silva, M.Eng hateten katak estudante informatika nebe’e mak simu ona Diploma Graduasaun nebe’e mak numeru ho predikado katak lalos, razaun katak despaisu Reitor sai tia ona no Reitor publika ona iha media, e mos koalia kona ba preparasaun ANNA nian, maka iha biban ida ne’e mos Director Departamentu Informatika hateten katak avaliasaun kona ba ANNA nian sei falta questionary no mapamentos, tamba ne’e director informatika husu ba dosentes hotu tenki uploud lalais liu husi sistema.

 Hera, Tersa-feira (06/09/2016).

Mapa Local FECTPagina Facebook


Visitores


Flag Counter

Ba Leten