|
Cinque Terre

Konvokatoriu ba Reuniaun ho Strutura Fakuldade

Tersa–feira(13/09/2016)-Fakuldade Engenharia hala’o konvokatoriu reuniaun iha FECT Hera ne’ebe hato’o husi Pro-Reitor do Assuntu Akademikus, Directur Rekursus Humanos, Directur Plano e Finansas, Directur Geral Administrasaun Akademika no hetan partisipasan husi Vice Dekano, Directur Departamentos no mos Staff Administrasaun. Agenda ba reuniaun ida ne’e koalia kona ba : Hórario Dosente Kontratadu, Hórario Dosente Parte Tempo, Hórario Dosente Konvidadus, Lista Prezensa, Rekrutamentu, Pagamentu, no Sistema Kontrolu.

Bazeia ba agenda iha leten maka iha biban ida ne’e Pro-Reitor Assuntu Akademiku koalia kona ba oinsa atu mantein hórario nebe’e mak stabelese ona hanesan tama tuir oras no sai mos tuir oras, iha biban ida ne’e mos Pro-Reitor fo sai kona ba dosentes nebe’e mak kontratado iha Universidade hamutuk 52 pessoas, oinsa atu hare dosente kontratadu sira nia servisu ne’e, tamba dosente kontratadu sira  nia salario mos sei hare tuir sira nia nivel da edukasaun, ne’e duni dosentes sira ne’e mos iha direito atu hetan mapamentos ba sira nia aktividade loron-loron nian hodi nune’e bele hare sira nia servisu ne’e lao oinsa. Iha biban ida ne’e  koalia mos kona ba dosente parte tempu no mos dosentes konvidadus oinsa atu hala’o kordenasaun diak entre fakuldade, departamento no mos universidade, hodi nune’e bele hatene dosentes sira nia salario e nune’e mos fakuldade no departamento tenki iha plano ba dosentes kontratado no dosentes parte tempu no dosentes konvidadus  iha tinan tuir mai. Nune’e mos pro-reitor assuntu akademiku husu ba dosente konvidados hotu tenki assina lista prezensa iha assuntu akademiku nia fatin e mos wainhira atu assina tenki lori relatoriu aktividades nian e nune’e mos relatoriu sira ne’e tenki hetan assina husi directur departamentu.

Assuntu kona ba  Lista prezensa nian iha biban ida ne’e directur rekursus humano hateten katak oinsa bele regula dosentes kontratadu, dosente parte tempu nomos dosente konvidadus sira, maka iha biban ida ne’e directur rekursus humano husu mos ba dekano no vice dekano sira wainhira atu assina lista prezensa ne’e tenki hare uluk lai mak foin  bele assina tamba selae iha lista prezensa laran dosentes balu nebe’e mak la assina lista prezensa ne’e. directur rekursus humano mos mensiona kona ba rekrutamento ba dosentes katak iha tinan ida  ne’e orsamnetu ba plano ida ne’e seidauk iha.

Assuntu kona ba rekrutamento dosentes no mos sttaf administrasaun maka iha biban ida ne’e mos pro reitor assuntu akademiku hateten katak wainhira atu halao rekrutamento ida tenki halo kordenasaun entre fakuldade no universidade hodi nune’e bele hare orsamento kona ba rekrutamento ida ne’e.

Assuntu tuir mai koalia mos kona ba  Pagamentu maka iha biban ida ne’e directur plano e finansas mensiona katak orsamentu ba tinan ida ne’e nian uza barak liu ba dosentes no funsionario sira duke hala’o aktividades ruma. Nune’e mos directur plano e finansas koalia mos kona ba proposta ligasaun ba peskiza no stagio nian katak tenki lao ho pakote hodi nune’e bele aselera lalais pagamento ne’e, nune’e mos directur plano e finansas hateten katak wainhira proposta ruma atu lori ba tenki vice dekano, directur departamentu no vocal point mak tenki lori ba karik laos kargo husi ne’e mak lori ba maka iha tempo ida directur plano e finansas sei la atende proposta ne’e. Iha biban ida ne’e mos directur plano e finansas mensiona katak governo Timor sei fo apoiu nafatin orsamento hodi rezolve problema nebe’e mak infenta iha ita nia universidade, maka iha biban ida ne’e directur plano e finansas husu tenki iha kordenasaun ba malu.

Assuntu tuir mai koalia kona ba sistema kontrolu iha biban ida ne’e directur rekursus humano husu ba directur departamentus hotu atu bele kontrola lista Prezensa ida ne’e, karik dosentes balu nebe’e mak lapriense lista prezensa iha loron ida ka rua, maka iha tempo ida ne’e directur departamentu sira tenki husu tuir tamba saida mak dosentes ida ne’e la assina lista prezensa hodi nune’e bele halo kata chamada ida ba dosentes ne’e.   

Mapa Local FECTPagina Facebook


Visitores


Flag Counter

Ba Leten