|
Cinque Terre

Istoria FECT no UNTL Hodi Garantia Dezenvolvimentu ba Futuru

Hera (26/09/2016)- Sorumutu  ba loron ohin ne’ebe mak realiza iha salaun Departamento Mecanica  ho objektivu atu  buka hatene kona ba istoria hari’i Faculdade Engenharia, Ciência e Tecnologia nian no mos oinsa atu dezenvolve istoria ne’e ba oin atu nune’e publiku mos bele hatene.  Tamba ne’e husi Faculdade Konvida  Sr. Inacio Moreira ne’ebe sai nu’udar primeiru Decanu ba FECT no mos fundador ba FECT ne’ebe agora dadaun asumi kargu nu’udar vice-ministro transporte e telekomunikasaun, atu mai hato’o istoria FECT nian ba Dosentes no funsionarios Administrasaun FECT nian, ho nune’e sira mos bele hatene. 

Abertura ba sorumutu ida ne’e loke husi Vice Decano assuntus academica Sr. Paulo Da Silva,M.Eng no nia hateten katak  informasaun kona ba sorumutu ohin loron  ne’e fo sai  tarde uitoan  tamba ne’e  maka dosente no Funsionario administrasaun   balun la marka prejensa. Vice decano mos husu ba Sr. Inacio atu konta istoria balun kona ba FECT no mos hato’o nia agradesimentu ba prejensa  Sr.Inacio ne’ebe maka marka prejensa ona iha ne’e.

Hau senti hanesan onorado no agradece,  kona ba konvite ne’e los duni presija ita tenki koalia ba malu kona ba akontesimentu la’os  iha de’it Enjenharia maibe mos kona ba istoria UNTL nian. Iha tinan 1984 indonesia sira komesa hala’o planu atu hari’I Politeknik iha Hera, no iha 1985 sira komesa hala’o rekrutamentu ezame admisaun ba ema sira ne’ebe hakarak dedika  a’an ba Polyteknik liuliu ba sira ne’ebe remata estudu iha Eskola Teknica Fatumaka. No iha 1990 Politeknik Hera hahu hari’i no depois  atividade la’o iha 1991, iha momentu ne’eba  hau sai hanesan kepala bengkel . Alemde ne’e Politeknik mos hala’o kooperasaun bilateral ho Japaun liu husi JIKA, ITS, ITB.  Iha dia 3/11/1999 hau ho Sr.Armindo Maia hasoru malu iha Caritas Catedral hodi koalia kona ba Polyteknik Hera no UNTIM  atu muda  fali sai Universidade. No iha 2003 komesa muda FECT husi Kampus central mai iha Hera. Iha tempu ne’eba hau ho JIKA sira loron no kalan sempre hasoru malu atu koalia kona ba oinsa atu hadia FECT. Husu ba gerasaun foun ne’ebe iha interese atu hakerek istoria kona ba UNTL nian ne’e tenki hakerek lolo’os no mos tenki defende nafatin FECT nia istoria” hateten Sr.Inacio.

Iha biban ida ne’e mos Primeiru Decano FECT ne’e rasik mos mensiona mos kona ba rejime kareira dosentes nian ne’ebe agora dadaun iha mudansa la hanesan uluk ne’ebe ho salariu minimu., no husu ba dosentes no staff administrasaun katak presija tulun ruma lalika tauk atu hatete ka husu no Nia pronto atu fo apoiu ba nesesidade FECT nian.  Husu atu iha pontualidade de servisu, respeita no konsidera malu. Ba dosentes sira ne’ebe mak hakarak no iha vontade atu kontinua sira nia estudu ba nivel a’as atu nune’e bele kontribui no dezenvolve FECT.

No planu ba futuru FECT sei transforma ba ITT (Instituto Tecnologia de Timor) no  tenki sai instituto diak liu entre instituto tecnologia sira iha  ASIA laran. FECT tenki sai Smart Faculty ne’ebe iha internet  ho kapasidade bo’ot atu bele fasilita ba ema ne’ebe tama mai FECT laran ne’e bele asesu no Sr.Vice Ministro sei ajuda karik planu sira ne’e sai realidade.

Hera, Segunda-Feira (26/09/2016)(Lucia & Micha)

Mapa Local FECTPagina Facebook


Visitores


Flag Counter

Ba Leten