|
Cinque Terre

Kompetisaun ICT 2017 : Promove Kreatividade no Espiritu Kompetetivu Foinsae Liu Husi Kria Produtu ICT Hodi Kontribui ba Dezevolvimentu Nasaun Timor Leste

Sabadu (09/09/2017)- Kompetisaun ICT hanesan Kompetisaun ida ne’ebe kada tinan sempre hala’o , atu bele promove juventude sira husi parte sekundariu no universitariu atu bele hatudu sira nia matenek no kreatividade atu bele kompete iha kompetisaun ne’ebe mak realiza  ho tema ne’ebe mak lahanesan kada tinan, no ba tinan ida ne’e Kompetisaun ICT ho tema “Promove Kreatividade no Espiritu Kompetetivu Foinsa’e Liu Husi Kria Produtu ICT Hodi Kontribui ba Dezevolvimentu Nasaun Timor Leste”, eventu ida ne’e realiza tamba iha apoiu maximu husi  Secreatario do Estado Juventude e Desporto (SEJD), organiza husi Info Timor no Female Love Information Technology (FEELIT) no hetan suporta husi Futuru Informatica Timor Leste(FITL). Eventu ne’e mos hala’o durante loron rua komesa husi Sexta & Sabdu -dia 8-9 Setembru 2017 iha Fatin SEJD Uma Nahe Biti Boot. Loron primeiru ba eventu ne’e realiza ho programa sertame husi ensinu Secundariu sira ne’ebe mai husi  Munisipiu Dili ne’ebe maka hetan konvite atu bele partisipa iha kompetisaun ne’e, no eskola Secundaria sira ne’e mak hanesan Secundaria Canossa, Cristal, S.Miguel, ETI no ETV Becora . Vensedor ba  Kompetisaun nivel Secundariu  ne’e mak Primeiru Lugar husi Secundaria Canossa, segundu lugar husi ETV Becora, terseiru lugar husi IOB, quartu lugar husi S.Miguel no kintu lugar mak Cristal.

Ba Loron daruak maka realiza kompetisaun ba joventude husi nivel Universitariu ne’ebe fulan tolu (3) antes de kompetisaun  husi parte SEJD fo sai produtu ne’ebe maka sei kria husi Kompetitor sira atu kria Database ida ne’ebe ho topiku “Sistema Informasaun Profile Juventude Timor-Leste” , iha fulan tolu antes ne’e kompetitor sira sei halo peskija iha SEJD atu bele foti dadus sira no mos hetan informasaun ne’ebe mak relevante hodi bele kria sistema ida ne’ebe mak mensiona iha leten. Universidade sira ne’ebe mak kompete mai husi UNTL-FECT-Departamentu Engenharia Informatica, UNITAL, IOB, DIT, no IPDC, husi universitariu lima (5) ne’e sei konklui ho Kompetitor nain ne’en (6)  ba kada universitariu i mos sei fahe ema nain ne’en (6) ne’e ba grupu rua A&B ba kada grupu iha ema nain tolu (3), maibe iha universidade rua UNITAL no IPDC  so iha deit grupu ida tamba grupu seluk la biban atu hatama produtu ne’ebe mak kria atu compete iha eventu ne’e.  No vensedor  ba Kompetisaun ne’ebe hala’o kada tinan Kompetisaun ICT  2017  husi nivel Universitariu nian ho primeiru Lugar mai husi UNTL-FECT-Departamentu Enjenaria Informatica Grupu  A , Segundu Lugar husi  DIT grupu A, Terseiru lugar  Departamentu Enjenaria Informatica Grupu  B, quartu lugar husi DIT grupu B, Quinto lugar husi IOB grupu B, sextu lugar husi IPDC, no ikus liu maka UNITAL.

Depois ne anuncio ba mana nain sira  hato’o relatoriu kona ba eventu ida ne’e husi Xefe Komisaun Orgenizadora Sr. Martinho Gorreti no eventu ida ne’e ensera husi Secretaria do estadu juventude e desporto Sr. Leovigildo Hornai  depois de fahe premiu ba vensedor sira. Ikus liu maka iha sesaun hasai foto hamutuk ho Sr. Leovigildo no nia estrutura SEJD ne’ebe partisipa, corpus Dosentes no estudante kompetitor husi kada Universidade  no mos komisaun organizadora.

 

 

 

Mapa Local FECTPagina Facebook


Ba Leten